تورا من چشم در راهم

رخدادی دیگر

telegram.me@mfmonfared
این آدرس کانال تلگرام من با نام رخداد است. از دوستانی که تمایل دارند نوشته های کوتاه مرا دریافت کنند خواهش می کنم به این کانال بپیوندند. اگر مایل بودید دوستان مشترکمان را هم دعوت کنید، به ویژه دوستانی که در سال های پشت سر افتخار معلمی آنان را داشته ام و اکنون هر یک در گوشه ای از ایران یا کشور دیگری زندگی می کنند. خوشحال می شوم برایتان بنویسم.

بازگشت به صفحه قبل »

ارسال ديدگاه

//:http