تورا من چشم در راهم

خمسة المتحیرین

خمسة المتحیرین

امیر نظام‌الدین علیشیر نوایی، خمسة‌المتحیرین، ترجمهٔ محمد نخجوانی، ضمیمهٔ شمارهٔ12 نامهٔ فرهنگستان، تهرانٰ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، خرداد 138

بازگشت به صفحه کتابها »