منصب کلانتر و چند سند درمورد دو تن از کلانتران عصر صفوی

تورا من چشم در راهم

منصب کلانتر و چند سند درمورد دو تن از کلانتران عصر صفوی

«منصب کلانتر و چند سند درمورد دو تن از کلانتران عصر صفوی»، گنجینهٔ اسناد، شمارهٔ 36/35، 1378. در این مقاله علاوه بر ترجمهٔ مقالهٔ آن لمبتون با عنوان کلانتر در دورهٔ صفویه، دو سند از مجموعه اسناد موجود در سازمان اسناد ملی ایران دربارهٔ دوتن از کلانتران عصر صفوی بازخوانی و چاپ شده است.

بازگشت به صفحه مقالات »