پژوهشی در دیدگاهها و تکاپوهای خواجه ناصرالدین عبیدالله احرار

تورا من چشم در راهم

پژوهشی در دیدگاهها و تکاپوهای خواجه ناصرالدین عبیدالله احرار

«پژوهشی در دیدگاهها و تکاپوهای خواجه ناصرالدین عبیدالله احرار»، فصلنامهٔ علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهراء، سال هشتم، شمارهٔ 27/26، تابستان و پاییز 1377. مقاله فصلی است از رسالهٔ دکترای نویسنده که با عنوان پیوند سیاست و فرهنگ در عصر زمامداری سلطان حسین بایقرا به راهنمایی استاد دکتر عبدالحسین نوایی در دانشگاه تربیت مدرس نگاشته شده است.

بازگشت به صفحه مقالات »