اصلاحات میرزا حسین خان سپهسالار و دورویهٔ تمدّن بورژوازی غرب

تورا من چشم در راهم

اصلاحات میرزا حسین خان سپهسالار و دورویهٔ تمدّن بورژوازی غرب

«اصلاحات میرزا حسین خان سپهسالار و دورویهٔ تمدّن بورژوازی غرب»، گنجینهٔ اسناد، شمارهٔ 24/23، 1376. در این مقاله بر اساس نظریهٔ دکتر عبدالهادی حائری به بررسی چگونگی ارتباط اصلاحات میرزا حسین خان سپهسالار با دورویهٔ تمدن بورژوازی غرب پرداخته شده است.

بازگشت به صفحه مقالات »