تورا من چشم در راهم

دیبای خسروانی بیهقی؛ شط ملتقای تاریخ و ادبیات

«دیبای خسروانی بیهقی؛ شط ملتقای تاریخ و ادبیات»، نامهٔ پارسی، سال اول، شمارهٔ سوم(1375). این مقاله پیشتر به عنوان مقدمهٔ کتاب گزیدهٔ تاریخ بیهقی که در سال 1375 توسط انتشارات قدیانی در تهران انتشار یافت، به چاپ رسیده بود. در مقاله به ابعاد تاریخی و ابعاد ادبی تاریخ بیهقی و ارتباط این دو بعد کتاب با یکدیگر اشاره شده است.

بازگشت به صفحه مقالات »