تورا من چشم در راهم

نقش عصبیّت در تاریخ از دیدگاه ابن‌خلدون

«نقش عصبیّت در تاریخ از دیدگاه ابن‌خلدون»، به همراه سیمین قربانپور دشتکی، قبسات، فصلنامهٔ علمی ترویجی در حوزهٔ دین پژوهی، سال یازدهم، زمستان 1385، ویژه نامهٔ فلسفهٔ تاریخ، 154-141

بازگشت به صفحه مقالات »