تورا من چشم در راهم

بررسی وضعیت اقتصادی ربع رشیدی در دورهٔ ایلخانی

«بررسی وضعیت اقتصادی ربع رشیدی در دورهٔ ایلخانی»، به همراه مریم طارم،‌ فصلنامهٔ علوم انسانی دانشگاه الزهراء، سال پانزدهم، شمارهٔ 55، (پاییز 1384)، ص 139-107

بازگشت به صفحه مقالات »