تورا من چشم در راهم

سیاست، تاریخ و ادبیات در قابوسنامه

«سیاست، تاریخ و ادبیات در قابوسنامه»، تاریخ و تمدن اسلامی، نیمسال‌نامهٔ تخصصی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)، سال دوم، شمارهٔ سوم، بهار و تابستان 1385، ص 72-55

بازگشت به صفحه مقالات »