تورا من چشم در راهم

اله آبادی، میر محمد افضل

«اله آبادی، میر محمد افضل»، دانشنامهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی در شبه قارّهٔ هند، جلد یکم، تهران فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1385.

بازگشت به صفحه مقالات »