تورا من چشم در راهم

احمد شاه درّانی، سکّه

«احمد شاه درّانی، سکّه»، دانشنامهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی در شبه قارّهٔ هند، جلد یکم، تهران فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1385.

بازگشت به صفحه مقالات »