تورا من چشم در راهم

پیوند تاریخ و ادبیات

«پیوند تاریخ و ادبیات»، کیهان فرهنگی، تهران، دی 1372. مقاله‌ای است دربارهٔ جنبه ها و ابعاد گوناگون ارتباط میان تاریخ و ادبیات. نویسنده پس از مقدمه‌ای کوتاه به بررسی جنبه های کمک رسانی تاریخ به ادبیات و جنبه های کمک رسانی ادبیات به تاریخ رداخته است.

بازگشت به صفحه مقالات »