تورا من چشم در راهم

دولت آخرالزمان

«دولت آخرالزمان؛ نمونه‌ای از تکاپوهای عالمان شیعه برای مشروعیت بخشیدن به حکومت صفوی»، مجموعه مقالاتی در پاسداشت مقام علمی، فرهنگی و تاریخی دکتر عبدالحسین نوایی، گردآوری و گزینش الهام ملک زاده، تهران، نشر نوگل، 1385، ص 628-609.

بازگشت به صفحه مقالات »