تورا من چشم در راهم

چند یادداشت دربارهٔ تصحیح تاریخ رشیدی

«چند یادداشت دربارهٔ تصحیح تاریخ رشیدی»، آینهٔ میراث، دورهٔ جدید، شمارهٔ سوم و چهارم، پاییز و زمستان 1384(شمارهٔ پیاپی31-30)، ص 229-213

بازگشت به صفحه مقالات »