ایرانیان در دکن؛ مروری بر حضور ایرانیان و نفوذ زبان فارسی در حکومت بهمنیان

تورا من چشم در راهم

ایرانیان در دکن؛ مروری بر حضور ایرانیان و نفوذ زبان فارسی در حکومت بهمنیان

«ایرانیان در دکن؛ مروری بر حضور ایرانیان و نفوذ زبان فارسی در حکومت بهمنیان»، نامهٔ انجمن(فصلنامهٔ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی)، سال اول، شمارهٔ 3، 1383.

بازگشت به صفحه مقالات »