تورا من چشم در راهم

غازان‌نامه: شاهنامه‌ای از عصر مغول

«غازان‌نامه: شاهنامه‌ای از عصر مغول»، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شمارهٔ 83-81، تیر، مرداد و شهریور 1383.

بازگشت به صفحه مقالات »