تورا من چشم در راهم

ایران و توران در منابع عصر تیموری

«ایران و توران در منابع عصر تیموری؛ تحّول نگرش نظامی به نگرش فرهنگی»، تاریخ: ضمیمهٔ مجلهٔ دانشکدهٔ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، شمارهٔ سوم، 1382

بازگشت به صفحه مقالات »