تورا من چشم در راهم

دکتر عبدالهادی حائری و زبان و ادب فارسی

«دکتر عبدالهادی حائری و زبان و ادب فارسی»، خودآگاهی و تاریخ پژوهی، تهران، 1380. این مقاله، در سمینار بزرگداشت دکتر عبدالهادی حائری که در دانشگاه تهران و با همکاری مؤسسهٔ توسعهٔ دانش و پژوهش و دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد به صورت سخنرانی ارائه شد و سپس در مجموعه مقالات سمینار به چاپ رسید.

بازگشت به صفحه مقالات »