تورا من چشم در راهم

هزاره‌ها کیستند؟

سید عسگر موسوی«هزاره‌ها کیستند؟»، ترجمهٔ مهدی فرهانی منفرد، فصلنامهٔ تاریخ روابط خارجی، سال اول، شمارهٔ چهارم، زمستان 1379. این مقاله، ترجمهٔ فصلی است از کتاب هزاره‌ها تألیف سید عسگر موسوی که در بارهٔ خصوصیات جغرافیایی زیستگاه هزاره‌ها و خاستگاه قومی و تبارشناختی آنان بحث می‌کند.

بازگشت به صفحه مقالات »