تورا من چشم در راهم

مناصب اصلی دولت صفوی در خلال پادشاهی شاه طهماسب یکم

«مناصب اصلی دولت صفوی در خلال پادشاهی شاه طهماسب یکم»، فصلنامهٔ مطالعات تاریخی، مشهد، 1369

این مقاله، به بررسی مناصبی چون وکیل نفس نفیس همایون، وزیر، امیرالامرا، صدر و دیگر مناصب دوران اول اختصاص دارد. فصلنامهٔ مطالعات تاریخی در سال در مشهد به سر دبیری دکتر محمد کاظم خواجویان به چاپ می‌رسید.

بازگشت به صفحه مقالات »